ชป.มอบระบบน้ำดื่ม 3 โรงเรียนชนบท จ.พิษณุโลก ร่วมสร้างความเท่าเทียมด้านน้ำอุปโภคบริโภค

กรมชลประทาน สนับสนุนระบบน้ำดื่มเพื่อการอุปโภค บริโภค สะอาด ปลอดภัย ให้กับ 3 โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมผนึกสมาคมยี่สิบสองนอจัดสร้างฝายต้นน้ำ และตรวจวัดสายตาแจกแว่นสายตาแก่ประชาชนฟรี

นางณภัทร เวียงคำมา ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ได้รับมอบหมายจาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ให้เป็นผู้แทนกรมชลประทาน พร้อมด้วยนางสาวกนกนุช นวกุลจิตมั่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายเจษฎา งามธุระ นายช่างชลประทานชำนาญงาน ผู้แทนจากโครงการชลประทานพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่จากส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม ในการส่งมอบระบบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด    ในโครงการน้ำดื่มชลประทานเพื่อประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับการร่วมสนับสนุนระบบน้ำดื่มดังกล่าว  เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่สะอาดผ่านการกรองอย่างดี ทำให้ได้น้ำดื่มที่มีมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย เหมาะสำหรับดื่มกิน ให้กับ 3 โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองพิษณุโลก ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี โรงเรียนบ้านม่วงหอม และโรงเรียนบ้านเขาน้อย ในตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง ซึ่งโรงเรียนทั้ง 3 แห่งจัดเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพการเรียนการสอนในระดับดี มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก เด็กโต และบุคลากรทางการศึกษาราว 600 คน โดยก่อนหน้านี้น้อง ๆ เยาวชนมีความยากลำบากในการจัดหาน้ำดื่มสะอาด โรงเรียนบางแห่งนักเรียนต้องเสียเงินเป็นค่าน้ำดื่มสะอาด

    

อีกทั้งกรมชลประทานเล็งเห็นว่าในพื้นที่ห่างไกล ประชาชนบางส่วนใน ตำบลแก่งโสภา ยังขาดโอกาสทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะการดูแลรักษาดวงตาซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญยิ่งในการใช้ชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ จึงได้ร่วมมือกับ สมาคมยี่สิบสองนอ ซึ่งเป็นสมาคมผู้ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทำงานเพื่อสังคมในพื้นที่ชนบทเป็นหลัก และได้ดำเนินโครงการตรวจวัดสายตามาเป็นเวลากว่า 10 ปี มีเครื่องมือตรวจวัดสายตาที่ทันสมัย ได้เข้าไปให้บริการด้านสายตาด้วย และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปร่วมสร้างฝายบริเวณลำน้ำเข็ก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง ซึ่งเป็นฝายต้นน้ำในพื้นที่ และสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าชุมชน อีกทั้งเพื่อเป็นการชะลอน้ำ และสนับสนุนประปาหมู่บ้านให้ได้มีน้ำกินน้ำใช้

นับเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ภายใต้ภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาอันเกิดจากน้ำ เช่น อุทกภัย ภัยแล้งหรือการรักษาระบบนิเวศน์ทางน้ำ ที่กรมชลประทานดูแลรับผิดชอบแล้ว โดยกรมชลประทานยังให้ความสำคัญกับน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่ถือเป็นภารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ในด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคของรัฐบาล

Visitors: 2,719,250