การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 55

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในฐานะผู้ว่าการของประเทศไทยใน ADB ในระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่ ADB ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และได้เปิดเผยผลการประชุม ดังนี้

1. การประชุม Business Session ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นการรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของ ADB ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกจากนี้ ผู้ว่าการ ADB ของประเทศสมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวนโยบายการดำเนินงานของ ADB ภายใต้แนวคิด “Positioning Climate Resilient Green Economy for the Post COVID-19 World” ซึ่งได้มีการเรียกร้องให้ ADB ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวจากผลกระทบของ COVID-19 ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งให้ ADB สนับสนุนประเทศสมาชิกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถ้อยแถลงว่าประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้กำหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน พลังงานสะอาด การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเงินเพื่อความยั่งยืน อาทิ การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน และการพัฒนากลไกการเงินและการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

อนึ่ง ในวันที่ 29 กันยายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “Pathways to Sustainable Green Growth in the Time of COVID-19” เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในการดำเนินการนโยบายการส่งเสริมการเติบโตสีเขียวอย่างยั่งยืน

2. การประชุม Plenary Session ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ภายใต้หัวข้อ “Threats to Food Security in Asia and the Pacific and ADB’s Response” เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงด้านอาหารซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในยูเครน และราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ยังไม่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงทำให้มีภาระทางการคลังในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ADB จึงควรมีการกำหนดแนวนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการรับมือกับปัญหาความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอแนะให้ ADB วิเคราะห์สมดุลของอุปทานกับอุปสงค์ของผลผลิตอาหาร (Balance Sheet) ของประเทศสมาชิกเพื่อทราบข้อมูลสภาพปัญหาที่แท้จริง

นอกจากนี้ ในห้วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ ADB รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน อีกด้วย

ทั้งนี้ การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ ADB ครั้งต่อไป มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2566 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี 

Visitors: 4,890,864