ธ.ก.ส. ร่วมมือ สพร. นำความรู้ด้านดิจิทัลพัฒนาบุคลากรและเกษตรกรผู้ใช้บริการ

         นายธนารัตน์  งามวลัยรัตน์  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายสุพจน์  เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (สพร. หรือ DGA) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมวิชาการให้แก่บุคลากร ธ.ก.ส. บุคคลทั่วไป ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรของรัฐ รวมถึงเกษตรกรลูกค้าของ  ธ.ก.ส. ที่สนใจเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์จากศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรัฐบาลดิจิทัล (DG Learning Portal) โดยมีนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สพร. นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล และนายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารคอมพิวเตอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Visitors: 4,666,370