ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ราช กรุ๊ป ได้รับรางวัล บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น จากสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ขวา) ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณ เป็น "บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หรือองค์กรมหาชน    (ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว หรือส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท) จากสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง อดีตคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซ้าย) เป็นผู้มอบรางวัล

นางสาวชูศรีถือเป็นผู้นำหญิงคนแรกของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสั่งสมประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินและการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานมากกว่า 30 ปี ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ Triple S:Strength -Sustainability-Synergy เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกัน

ก่อนหน้านี้ นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ให้อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ในฐานะผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี และบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สมควรกับรางวัล "บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2565 

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะมารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการเงินและบัญชี ทำหน้าที่ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Visitors: 5,425,233