ทิพยประกันชีวิต ช่วยค่าครองชีพพนักงาน 2,000 บาท ติดต่อกัน 5 เดือน เริ่มสิงหาคม 65

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภคเพื่อให้เพียงพอในการดำรงชีพตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้น ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท ติดต่อกันเป็นเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2565

นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว “ ด้วยความห่วงใยพนักงานของทิพยประกันชีวิต ต่อสถานการณ์เงินเฟ้อในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตที่ปรับสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทจึงมีมติเห็นชอบร่วมกันระหว่างคณะกรรมการของบริษัทและฝ่ายจัดการ ซึ่งพิจารณาเห็นควรให้ช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานในระดับปฎิบัติการในอัตราเดือนละ 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมติดต่อกันไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 นี้”

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อพนักงาน มีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดี ย่อมมีพลังในการดูแลรับใช้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังความมั่นคงและยั่งยืนต่อธุรกิจประกันอย่างแท้จริง

Visitors: 4,666,341