กกพ. แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เน้นย้ำการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ประสบอุทกภัยอันเนื่องจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2565 เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า

                   เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้มีหนังสือแจ้งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กฟส.) เพื่อเน้นย้ำแนวทางการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ในช่วงเดือนที่เกิดอุทกภัย ซึ่งเป็นไปตามมติ กกพ. ในปี 2554 และ 2560 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย พิจารณาออกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย ตามมติ กกพ. ดังนี้

                   1. กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่ถูกเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในเดือนที่อาจจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย และเป็นการเรียกเก็บที่เกิดจากการใช้ค่าเฉลี่ยของการใช้ไฟฟ้าในเดือนที่เกิดอุทกภัยรวมกับเดือนถัดมานั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถแจ้งการไฟฟ้าเพื่อให้พิจารณาตรวจสอบและแยกเรียกเก็บตามจริงได้ ทั้งนี้ หากไม่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าในรอบเดือนที่เกิดอุทกภัย ก็จะได้รับการยกเว้นค่าบริการ

                   2. กรณีที่มีค่าไฟฟ้าถูกเรียกเก็บ สูงกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง อันเนื่องมาจากไฟฟ้ารั่ว ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย สามารถขอให้การไฟฟ้าพิจารณาและตรวจสอบ หากพบว่ามีไฟฟ้ารั่วอันเนื่องจากเหตุอุทกภัย ก็ให้มีการพิจารณาดำเนินการคืนค่าไฟฟ้าส่วนเกินตามความเหมาะสม

                   3. กรณีที่มีการงดจ่ายไฟฟ้าและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการต่อกลับมิเตอร์ไฟฟ้าที่เกิดจากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย หรือไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นคำร้องเพื่อให้การไฟฟ้าตรวจสอบ และคืนเงินค่าธรรมเนียมการต่อกลับมิเตอร์ไฟฟ้าได้

                   ทั้งนี้ โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมดังกล่าวร่วมกับมาตรการด้านความปลอดภัยของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้บริการไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการไฟฟ้า และมีสิทธิได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจากการให้บริการไฟฟ้า ตลอดจนตระหนักถึงสิทธิของตนที่จะได้รับการคุ้มครองและการรับรองสิทธิในฐานะผู้บริโภคด้านพลังงาน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

                   อนึ่ง ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถติดต่อการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเพื่อแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง หรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้า รวมถึงสอบถามรายละเอียดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยได้ ดังนี้

                   1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) PEA Smart Plus Application หรือ PEA Call Center โทร. 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ใกล้บ้าน

                   2. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) MEA Smart Life Application หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news หรือแจ้งได้ที่การไฟฟ้านครหลวงในพื้นที่ใกล้บ้าน และ MEA Call Center โทร. 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

                   3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กฟส.) โทร. 0-3843-7766 แจ้งไฟฟ้าดับ โทร. 0-3843-7766, 0-3843-9040, 08-0483-5476, 09-8855-8650 Line : @sea.co.th

Visitors: 4,890,909