กกพ.” ย้ำ ลดค่าบริการไฟฟ้ารายเดือนมีผลแล้วเริ่ม ม.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ค่าบริการรายเดือนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายเล็ก กิจการขนาดเล็ก และกิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตรมีผลบังคับใช้แล้ว โดยจะได้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนในอัตราใหม่มีผลในรอบบิลเดือน ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

“ในการประชุมครั้งที่ 51/2565 (ครั้งที่ 818) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าบริการรายเดือนที่ผ่านมา หลังจากได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระหว่างวันที่ 3 - 17 ต.ค. 2565 แล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าบริการรายเดือนตามต้นทุนการจดหน่วยพิมพ์บิลที่การไฟฟ้าสามารถลดได้จริงเพื่อให้มีความเหมาะสม นอกจากจะเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วยังสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย”

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ประเภท ประกอบด้วย

                                                                             เดิม                      ใหม่

(1)    ประเภทบ้านอยู่อาศัย ใช้มากกว่า 150 หน่วย     38.22 บาท/เดือน       24.62 บาท/เดือน

  ประเภทบ้านอยู่อาศัย แรงดันต่ำ อัตรา TOU      38.22 บาท/เดือน       24.62 บาท/เดือน

(2)    กิจการขนาดเล็ก แรงดันต่ำ                         46.16 บาท/เดือน       33.29 บาท/เดือน

(3)    กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร อัตรา TOU          228.17 บาท/เดือน       204.07 บาท/เดือน

Visitors: 5,431,954