“กกพ.” หนุน “ติดตั้งโซลาร์รูฟ ให้การไฟฟ้าฯ เชื่อมต่อใน 30 วัน” พร้อมดูแลครบวงจร

“กกพ.” จับมือการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายปรับลดขั้นตอนการจดแจ้งยกเว้นฯ และเชื่อมต่อหลังติดตั้งโซลาร์ให้สามารถเชื่อมต่อได้ใน 30-60 วัน พร้อมให้สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ให้คำแนะนำด้านการติดตั้ง การดูแล และกำจัดอุปกรณ์และแผงโซลาร์ใช้แล้ว เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

          นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ. ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ปรับปรุงขั้นตอนโดยให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายตรวจสอบการเชื่อมต่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าและใช้งานอุปกรณ์ได้ภายใน 30 วันนับจากที่ได้รับแจ้ง โดยจากเดิมรวมทุกขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 90 – 135 วัน

          ขั้นตอนที่ปรับแก้ไขใหม่กำหนดให้ผู้ติดตั้งโซลาร์ยื่นคำขอจดแจ้งยกเว้นฯ ต่อสำนักงาน กกพ. ผ่านระบบ Online ของสำนักงานเพื่อดำเนินการด้านเอกสารก่อนติดตั้ง ภายหลังติดตั้งแล้วเสร็จให้ยื่นขอเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายโดยการไฟฟ้าจะตรวจสอบระบบ เปลี่ยนมิเตอร์ และส่งข้อมูลจดแจ้งยกเว้นฯ ให้สำนักงาน กกพ. พร้อมให้สามารถเชื่อมต่อและจ่ายไฟฟ้าได้ภายใน 30 วัน หลังแจ้งขอเชื่อมต่อ นอกจากนี้ยังมอบสำนักงาน กกพ. ประจำเขตให้คำปรึกษาการติดตั้งโซลาร์หลังคาในรูปแบบต่างๆ ความคุ้มค่า และการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการลงทุน พร้อมให้สำนักงาน กกพ. ประจำเขตเป็นหน่วยงานที่รวบรวมอุปกรณ์และแผงที่ใช้งานแล้วสำหรับ ผู้ติดตั้งประเภทบ้านอยู่อาศัย (ไม่เกิน 10 KVA) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้พลังงานหมุนเวียนแบบยั่งยืน  โดยขั้นตอนใหม่นี้สามารถแบ่งแยกขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มต่างๆ ในการจดแจ้งยกเว้นฯ ดังนี้

          1. โครงการที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ ซึ่งไม่เข้าข่ายต้องขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) สำหรับขั้นตอนการขอติดตั้งและเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (กฟน. และ กฟภ.) นั้น ปัจจุบันได้ปรับลดระยะเวลาดำเนินการโดยรวมลง จากเดิมไม่ได้กำหนดวันไว้ เป็นกำหนดกรอบเวลาให้แล้วเสร็จไว้ที่ 30 วัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการจดแจ้งยกเว้นฯ (QR Code 1)

          2. โครงการที่มีกำลังการผลิตติดตั้งตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ ขึ้นไป และต่ำกว่า 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ ซึ่งเข้าข่ายต้องขอรับใบอนุญาต พค.2 นั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำและส่งข้อมูล เพื่อพิจารณให้ความเห็นการออกใบอนุญาต พค.2 ต่อ กกพ. โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบระบบ สรุปผลและเสนอความเห็นการอนุญาต พค.2 ต่อ กกพ. ภายในระยะเวลาดำเนินการ 30 วันนับตั้งแต่ พพ. ได้รับคำขอจากสำนักงาน กกพ. ทั้งนี้ ไม่รวมระยะเวลาดำเนินการกรณีที่ต้องมีการแก้ไขโดย พพ. รวมระยะเวลาการอนุญาต พค.2 และเชื่อมต่อของการไฟฟ้าฯรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 60 วัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการจดแจ้งยกเว้นฯ (QR Code 2)

          “พร้อมกันนี้ สำนักงาน กกพ. ยังได้อำนวยความสะดวกในการติดต่อ และยื่นคำขอแจ้งกิจการที่รับการยกเว้นฯ ผ่านช่องทาง สำนักงาน กกพ. ได้ทางระบบออนไลน์ www.erc.or.th  หรือผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ชื่อ “ERC Thailand” ซึ่งมีอยู่ทั้งใน App Store และ Play Store นอกจากนี้เพื่อให้เป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักงาน กกพ.ได้ให้สำนักงาน กกพ. ประจำเขตทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อบริการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำกับประชาชนที่สนใจติดตั้งโซลาร์บนหลังคาบ้าน พร้อมกับจัดหาพื้นที่เพื่อใช้ในการรวมอุปกรณ์โซลาร์ใช้แล้วประเภทบ้านอยู่อาศัยที่หมดอายุการใช้งาน ชำรุด หรือไม่ต้องการใช้แล้ว  เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการอำนวยความสะดวกจากสำนักงาน กกพ. ประจำเขต ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ (QR Code 3)นายคมกฤช กล่าว

.............................................................................................................

ผู้ประสาน : นายพิทยา อนันต์วณิชย์ 082 – 522 - 9426

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) Call Center 1204 / www.erc.or.th

Facebook Page: สำนักงาน กกพ.  โทรศัพท์ 0-2207-3599  โทรสาร 0-2207-3502 

สามารถทำความเข้าใจในโครงการ Solar ประชาชน ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ QR Code ได้ตามข้างล่างนี้

            1. กระบวนการจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมต่อโครงการที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 200 กิโลโวลต์แอมแปร์

            2. กระบวนการจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมต่อโครงการที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ ขึ้นไป และต่ำกว่า 1,000 กิโลโวลต์

            3. การอำนวยความสะดวกของสำนักงาน กกพ. ประจำเขต ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ

            4. ERC Showtime EP.6 ตอน "ไขข้อข้องใจ บ้านแบบไหนติดโซลาร์ผลิตไฟแล้วคุ้ม"https://www.youtube.com/watch?v=5JNT_e9bxkg

            5. FEED “พลังงานโซลาร์เพื่อประชาชน” กับโครงการโซลาร์ภาคประชาชนhttps://www.youtube.com/watch?v=B8Zl2kvJ7b4 

Visitors: 4,937,644