EXIM BANK จัดงาน “EXIM Stakeholders Day” ครั้งแรกของการใช้เทคโนโลยีการประชุมออนไลน์เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ร่วมออกแบบภาพอนาคตของ EXIM BANK และประเทศไทย

ของท่าน สำคัญกับเรา” โดยใช้เทคโนโลยีการประชุมออนไลน์ เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนกว่า 100 คน ประกอบด้วยหน่วยงานกำกับดูแล ผู้ถือหุ้น ผู้แทนกระทรวงที่ดูแลงานด้านเศรษฐกิจทั้งหมด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นพันธมิตรด้านต่าง ๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สถาบันการเงินต่าง ๆ ตลอดจนลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจส่งออกและนักลงทุนทุกระดับ ตั้งแต่รายใหญ่ จนถึงรายกลาง และรายย่อย ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน เพื่อร่วมกันออกแบบภาพอนาคตของ EXIM BANK เพื่อการพัฒนาประเทศไทยในยุค New Normal และอนาคตข้างหน้า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564

ในโอกาสนี้ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ได้แถลงทิศทางใหม่ (New Direction) แนวทางขยายความร่วมมือมากยิ่งขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) และรูปแบบการทำงานแนวใหม่ในเชิงรุก (Smart Working) บนแนวนโยบาย Dual-track Policy ซึ่ง EXIM BANK จะดำเนินบทบาท “ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Development Bank)” ควบคู่กับการเป็น “ศูนย์บริการครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศให้แก่ SMEs (One Stop Trading Facilitator for SMEs)”เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของประเทศไทยพร้อมทั้งเปิดเวทีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี (ปี 2565-2569) แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และปรับทิศทางการดำเนินงาน EXIM BANK ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

            “โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในยุค New Normal ทำให้องค์กรต่าง ๆ รวมถึง EXIM BANK ต้องปรับตัวและดำรงอยู่อย่างแข็งแกร่งเพื่อเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการช่วยเหลือเยียวยาภาคธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ งาน EXIM Stakeholders Day จึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และเป็นครั้งแรกของการใช้เทคโนโลยีสร้างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับและทุกภาคส่วน ซึ่งต่างก็เผชิญกับความท้าทายและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจโลกยุคใหม่นี้ด้วยแง่มุมที่แตกต่างกันไป เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือ จุดร่วมของการพัฒนาองค์กร EXIM BANK ที่ตอบโจทย์สังคม ช่วยเยียวยา ฟื้นฟู และขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลกอย่างสมดุลและยั่งยืน” ดร.รักษ์กล่าว

Visitors: 2,845,425