EXIM BANK คว้ารางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัล State Owned Enterprise ESG Bond of the Year จาก ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association : ThaiBMA) ในพิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) จัดโดย ThaiBMA เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นด้านธุรกรรมตราสารหนี้ในปี 2565 อันเป็นผลมาจากความสำเร็จของ EXIM BANK จากการเสนอขายพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) 2 รุ่น มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท เมื่อเดือนกันยายน 2565 เพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการพลังงานสะอาด ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนชั้นนำ สามารถระดมทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ดีในช่วงที่ตลาดเงินมีความผันผวนและดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับเป็นขาขึ้น ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

ในปี 2565 EXIM BANK ออก Green Bond จำนวน 2 รุ่น โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำกรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตร และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตรและนายทะเบียนพันธบัตร ธนาคารมุ่งมั่นดำเนินงานตามนโยบายด้านการบริหารจัดการการเงินอย่างมีความรับผิดชอบและด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีแผนจะระดมทุนภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งสัตยาบันที่รัฐบาลไทยร่วมให้ไว้ในที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) ซึ่งตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net-zero Emissions) ภายในปี 2608

 

EXIM Thailand Wins Best Bond Awards 2022 from ThaiBMA

Mrs. Wanpen Unchundacha, Executive Vice President, Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), received the State Owned Enterprise ESG Bond of the Year Award from Dr. Somjin Sornpaisarn, President of The Thai Bond Market Association (ThaiBMA), at the ThaiBMA Best Bond Awards 2022 presentation ceremony organized by ThaiBMA in recognition of organizations and personalities with outstanding achievements in debt instrument transactions in 2022 at Park Hyatt Bangkok Hotel, on March 15, 2023, for EXIM Thailand’s successful issue and offering of 5-billion baht dual-tranche Green Bond in September 2022 to raise funds for lending to clean energy projects. The Green Bond was well responded by leading investors and carried attractive coupon rates amid the volatile money market conditions and the upward trend of interest rates.

In 2022, EXIM Thailand issued 2 tranches of Green Bond with Asian Development Bank (ADB) as the Bond Advisor working out the Sustainable Finance Framework, Government Savings Bank as the Underwriter, and Bank of Ayudhya as the Underwriter and Registrar. The Bank is committed to operating its business according to its responsible finance management and sustainable development policies. It has planned to consistently raise funds under the Sustainable Finance Framework as part of its determination to drive green economy in line with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) guideline and the declaration jointly made by Thai government at the 26th UN Climate Change Conference (COP 26) targeting to achieve net-zero emissions by 2065.

Visitors: 5,425,181