ครั้งแรกในไทย งาน I-REC Standard Conference 2022 หนุนตลาดพลังงานสีเขียวสู่ความยั่งยืนระดับอาเซียน

กฟผ. ร่วมกับ The I-REC Standard Foundation ผู้กำหนดมาตรฐาน I-REC จากประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดงานI-REC Standard Conference 2022 ครั้งแรกของประเทศ ยกระดับการออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน สนับสนุนตลาดพลังงานสีเขียวสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2565) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ The I-REC Standard Foundation จัดงานI-REC Standard Conference 2022 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ กฟผ. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Standardizing Global Attribute Markets” ร่วมกับ Mr. Dirk van Evercooren ประธานคณะกรรมการบริหาร The I-REC Standard Foundation Mr. Jared Braslawskyกรรมการบริหาร The I-REC Standard Foundation และนายณัฐชาต เจิดนภาพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รีแอค จำกัด (ReAcc) เพื่อยกระดับมาตรฐานการรับรองคุณลักษณะพลังงาน การผลักดันกลไกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ กฟผ. กล่าวว่า ความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้หลายประเทศมุ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมถึงประเทศไทย สอดรับกับการดำเนินงานของ กฟผ. ที่มุ่งสู่เป้าหมาย EGAT Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ.2050 เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ภายใต้กลยุทธ์ “Triple S” ได้แก่

  • Sources Transformation เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาทิ โครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนของ กฟผ. (Hydro-Floating Solar Hybrid) การพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัย (Grid Modernization)การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน
  • Sink Co-creation เพิ่มแหล่งกักเก็บดูดซับคาร์บอนภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS มาใช้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ.
  • Support Measures Mechanism กลไกการสนับสนุนโครงการชดเชยและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อาทิ การส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า

ในอนาคตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการแข่งขันการค้าและยกระดับศักยภาพของประเทศไทย กฟผ. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ และผู้รับรอง (Local Issuer) ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ REC) ที่ได้รับสิทธิ์จาก The International REC Standard Foundation (I-REC) ประเทศเนเธอร์แลนด์เพียงรายเดียวของไทย พร้อมสนับสนุนการออกใบรับรอง REC ตามมาตรฐานสากลให้แก่ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนสำหรับนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินการออกใบรับรอง REC ให้แก่ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนของไทยแล้วรวมกว่า 5.3 ล้าน REC รวมถึงสนับสนุนบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ของไทยในการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนที่น่าเชื่อถือเพื่อเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability) และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานสีเขียวของประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ก้าวสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

Visitors: 4,892,156