ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนตุลาคม 2565

“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนตุลาคม 2565 แสดงถึงความเชื่อมั่นในอนาคตที่เพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยน และการเกิดอุทกภัยในบางภูมิภาค

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนตุลาคม 2565 จากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนตุลาคม 2565 แสดงถึงความเชื่อมั่นในอนาคตที่เพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยน และการเกิดอุทกภัยในบางภูมิภาค” โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 77.4ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคเกษตรในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น เงาะ มังคุด และทุเรียน เป็นต้น ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ระดับ 75.0สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากผลประกอบการของธุรกิจภาคบริการดีขึ้น จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ต่อเนื่องประกอบกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางข้ามแดนมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และในภาคการลงทุน เนื่องจากผู้ประกอบการภาคบริการส่วนหนึ่งมีการลงทุนขยายกิจการเพิ่มขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 74.9 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น
โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม จากยอดคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคบริการในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 74.0ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง และในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอาหารแปรรูป ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 68.3สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการจัดงานประเพณีประจำท้องถิ่น เช่น การแข่งขันเรือยาว เป็นต้น และในภาคการลงทุน เนื่องจากผู้ประกอบการทั้งภาคบริการและอุตสาหกรรมมีการลงทุนขยายกิจการเพิ่มขึ้น  ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางอยู่ที่ระดับ 57.2แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง และในภาคอุตสาหกรรม ที่ยอดการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ของภาคกลางยังมีความกังวลต่อการเกิดอุทกภัยในอนาคต สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 52.7 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากยอดคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และในภาคเกษตร จากความต้องการสินค้าเกษตรของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล มีความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน

Visitors: 4,890,900