กรุงไทย” ติดปีกการเงินไทย สู่ความยั่งยืน เดินหน้าช่วยลูกค้าแก้หนี้ ในงาน “มหกรรมร่วมใจ แก้หนี้สัญจร” ที่ขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน  เข้าร่วมงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร  : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  18 20 พฤศจิกายน 2565  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ภายใต้แนวคิด “ติดปีกการเงินไทย สู่ความยั่งยืน”  โดยนำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างครบวงจร ทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดค่างวดการผ่อนชำระ ขยายระยะเวลา           ผ่อนชำระ รวมถึงการเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้า ครอบคลุมทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ดังนี้    

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย ด้วยวิธี               การรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น (Debt Consolidation) อาทิ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต หรือสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นต้น ภายใต้สถาบันการเงินเดียวกันและ/หรือสถาบันการเงินอื่น           เพื่อเปลี่ยนสินเชื่อวงเงินกู้หมุนเวียน เป็นสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา เพื่อขยายระยะเวลากู้  ปรับลดงวดผ่อนชำระ และลดภาระผ่อนชำระ โดยสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มาตรการช่วยเหลือพิเศษเพื่อแก้หนี้อย่างยั่งยืน สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลและลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งลดอัตราดอกเบี้ย ลดค่างวดการชำระหนี้แบบ Step Up พักชำระเงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ย เปลี่ยนประเภทหนี้ วงเงินกู้หมุนเวียน (Revolving Loan) เป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ผ่อนสบายๆ แบบมีกำหนดระยะเวลาหรือมาตรการอื่นๆ เช่น การขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยการโอนทรัพย์ชำระหนี้ การแปลงหนี้เป็นทุน การเพิ่มสภาพคล่อง หรือ       การขยายระยะเวลาผ่อนชำระ เป็นต้น ทั้งนี้ การพิจารณาลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด  โดยธนาคารจะเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้และความเสี่ยงของลูกค้าสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลงทะเบียนได้ที่ https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/486

โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกค้าธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ และวิกฤติ โควิด -19 ที่มีเจ้าหนี้หลายราย (Multi-Creditors) โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง วงเงินรวมตั้งแต่ 250 ล้านบาทขึ้นไป ลดการผ่อนชำระตามความสามารถของลูกค้า       ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ตามความเหมาะสม และเสริมสภาพคล่องตามศักยภาพของลูกค้า

มาตรการพักทรัพย์พักหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราว ในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัว ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และให้สิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนาคต โดยราคาซื้อคืน เท่ากับ ราคารับโอน บวก ต้นทุนการถือครองทรัพย์ (Carrying Cost)  1 % ต่อปี   บวกค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง และหักค่าเช่าทรัพย์หลังตีโอนที่ลูกค้าชำระมาแล้ว

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก ไม่เกิน 2% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี) ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ได้รับยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก รวมทั้งได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นานสูงสุด 10 ปี

            ธนาคารยังมี มาตรการช่วยเหลือพิเศษสำหรับลูกค้าประเภทบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อช่วยลดภาระทางการเงิน ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย           ทั้งการพักชำระหนี้เงินต้น ลดอัตราดอกเบี้ย ลดค่างวด และเปลี่ยนประเภทหนี้  รวมถึงสินเชื่อบ้าน                    Home For Cash เพื่อซ่อมแซม และปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปี เพียง 3.00% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน) ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี                           ฟรีค่าธรรมเนียม 3 รายการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าธรรมเนียมจดจำนอง  สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมียอดขายมากกว่า        100 ล้านบาทต่อปี ที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม สามารถยื่นขอวงเงินสินเชื่อธุรกิจ               (Term Loan) เพื่อฟื้นฟูกิจการ อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี  สามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อรับการช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาหรือหน่วยงาน ผู้ดูแลบัญชีสินเชื่อของลูกค้า ตั้งแต่วันนี้ถึง                               วันที่ 30 ธันวาคม 2565 

            นอกจากนี้ ธนาคารเสริมทัพบริการทางการเงิน ด้วย Krungthai NPA MEGA SALE 2565 ยกทัพทรัพย์สินพร้อมขาย คุณภาพดีทั่วประเทศกว่า 3,000 รายการ มูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาท ลดราคาสูงสุด 55% พร้อมสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรก 0.5% ระยะเวลากู้สูงสุด    40 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน เปลี่ยนหลักทรัพย์   ให้เป็นเงินก้อนโตได้ง่ายๆ  วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท กู้ได้นาน 30 ปี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money สำหรับผู้มีรายได้ประจำ แต่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่ต้องมีหลักประกัน กู้ได้นาน 5 ปี พร้อมเสริมสภาพคล่อง ติดปีกธุรกิจ SME ด้วย สินเชื่อ Krungthai SME Smart Shop ร้านเล็กก็กู้ได้ แค่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือ เครื่อง EDC กรุงไทย ไม่ต้องใช้หลักประกัน วงเงินสูงสุดหลักล้านบาท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 หรือ  www.krungthai.com

Visitors: 4,890,881