กรุงไทย” ร่วมเวที APEC CEO Summit 2022 โชว์ศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ดิจิทัล

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ และผู้สนับสนุนหลักการจัดประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) และ การประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค  (APEC CEO Summit 2022)  ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565  ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำธุรกิจแห่งเอเชียแปซิฟิกจาก 21  เขตเศรษฐกิจ ที่เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการค้า การลงทุน และสังคม ในภูมิภาคร่วมกัน

            ในโอกาสนี้  นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จะเข้าร่วมเวทีการประชุม APEC CEO SUMMIT  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 หัวข้อ Digital Transformation เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ในอนาคต (Digitalization and the Next Normal) โดยนำเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของธนาคารกรุงไทย  ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องเผชิญความท้าทายรอบด้าน โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นมหาวิกฤติของทั่วโลก  เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกด้าน  ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ   พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการภาครัฐ ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงความช่วยเหลือของรัฐ และบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

การร่วมประชุมในเวทีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงให้ผู้นำภาคธุรกิจ นักลงทุนและสื่อมวลชนจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ได้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทย ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ โดยเฉพาะความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสดและเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน   โดยนำแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) และกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”  

Visitors: 4,890,923