กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานเสวนาความรู้ด้านประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2565 ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for theTrainers)สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ห้องลากูน่า แกรนด์ บอลรูม โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องตามจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของโครงการซึ่งภายในงานกองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมออกบูธในงานดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิตเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกันให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้

Visitors: 4,890,933