ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนมกราคม 2566

เศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมกราคม 2566 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และภาคตะวันตก ที่การบริโภคเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนภาคเอกชนในโรงงานสายไฟฟ้าในเขตปริมณฑลและโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในภาคตะวันออกที่มีเงินทุนของโรงงานเริ่มประกอบกิจการใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างมาก

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมกราคม 2566 ว่า “เศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมกราคม 2566 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และภาคตะวันตก ที่การบริโภคเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ยังมีการลงทุนภาคเอกชนในโรงงานสายไฟฟ้าในเขตปริมณฑลและโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในภาคตะวันออกที่มีเงินทุนของโรงงานเริ่มประกอบกิจการใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก” โดยมีรายละเอียดดังนี้

เศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล ในเดือนมกราคม 2566 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 0.3 ต่อปี เช่นเดียวกับจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 26.1 และ 8.8 ต่อปี ตามลำดับ อีกทั้งรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 18.7 ต่อปี แต่ชะลอตัวร้อยละ -6.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล สำหรับดัชนี ความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 50.8 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 48.7 เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน แม้ว่าจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่จะชะลอตัว แต่จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัว ร้อยละ 3.1 ต่อปี อีกทั้งเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมีมูลค่า 7,158.7 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 165.0 ต่อปี โดยเป็นการลงทุนในการผลิตสายไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เครื่องอิเล็คโทรนิกส์ ในจังหวัดปทุมธานี เป็นสำคัญ ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 96.6 เพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 94.8

เศรษฐกิจภาคตะวันตกในเดือนมกราคม 2566 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ขยายตัวร้อยละ 24.2 ต่อปี เช่นเดียวกับจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 1.9 และ 15.9 ต่อปี ตามลำดับ อีกทั้งรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 15.8 ต่อปี สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 49.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 47.9 เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน แม้ว่าจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่จะชะลอตัว อย่างไรก็ตาม จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 2.8 ต่อปี อีกทั้งเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมูลค่า 276.8 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 71.1 ต่อปี โดยเป็นการลงทุนในการทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปสำหรับอาหารสัตว์ ในจังหวัดเพชรบุรี เป็นสำคัญ ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 96.6 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 94.8

เศรษฐกิจภาคใต้ในเดือนมกราคม 2566 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนในส่วนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ขยายตัวร้อยละ 6.6 ต่อปี เช่นเดียวกับจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 16.2 ต่อปี และ 17.0 ต่อปี ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกรชะลอตัว สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 46.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 45.5 เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ชะลอตัวร้อยละ -13.4 ต่อปี แต่ขยายตัวร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ชะลอตัว อย่างไรก็ตามเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมีมูลค่า 509.9 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 142.7 ต่อปี โดยเป็นการลงทุนในการแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อทำการผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ในจังหวัดสงขลา เป็นสำคัญ ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 88.3 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 90.1

เศรษฐกิจภาคกลางในเดือนมกราคม 2566 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทนและการลงทุนภาคเอกชนในส่วนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 20.7 ต่อปี อย่างไรก็ตาม จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ชะลอตัวร้อยละ -7.0 ต่อปี แต่ขยายตัวร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล เช่นเดียวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ชะลอตัว ร้อยละ -8.2 ต่อปี แต่ขยายตัวร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล และรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 14.6 ต่อปี แต่ชะลอตัวร้อยละ -5.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 49.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 47.9 เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมูลค่า 1,068.1 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1,805.7 ต่อปี โดยเป็นการลงทุนในการผลิตเชื้อเพลิงแข็ง (Refuse Derived Fuel:RDF) และคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ในจังหวัดสระบุรี เป็นสำคัญ ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 96.6 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 94.8

เศรษฐกิจภาคตะวันออกในเดือนมกราคม 2566 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทนและการลงทุนภาคเอกชนในส่วนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 17.5 และ 25.3 ต่อปี ตามลำดับ ขณะที่รายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 47.8 ต่อปี แต่ชะลอตัวร้อยละ -7.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ส่วนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ชะลอตัว ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 53.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 51.9 เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมูลค่า 5,678.3 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 140.2 ต่อปี โดยเป็นการลงทุนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 19.9 เมกะวัตต์ ในจังหวัดสระแก้ว เป็นสำคัญ ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 97.7 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 98.7

เศรษฐกิจภาคเหนือในเดือนมกราคม 2566 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจาก จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 11.8 และ 9.8 ต่อปี ตามลำดับ รายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 23.7 ต่อปี แต่ชะลอตัวร้อยละ -6.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ชะลอตัว ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 52.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 50.9 เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ และเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการชะลอตัว ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 82.6 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 79.7

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนมกราคม 2566 ได้รับการสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนในส่วนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการที่ยังขยายตัวได้ โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนส่วนใหญ่ชะลอตัว ยกเว้นรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวร้อยละ 15.0 ต่อปี ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 54.0 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 52.8 เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชนส่วนใหญ่ชะลอตัวเช่นกัน ยกเว้น เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมูลค่า 2,020.6 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 260.8 ต่อปี โดยเป็นการลงทุนในโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ในจังหวัดขอนแก่น เป็นสำคัญ ขณะที่จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ชะลอตัว ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 98.1 เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 93.6

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ

ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนมกราคม 2566

ตารางที่ 1 เครื่องชี้เศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล

เครื่องชี้เศรษฐกิจ

2565

Q3/65

Q4/65

ธ.ค.65

ม.ค.66

YTD

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

 

 

 

 

 

 

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)

-3.0

-6.0

-4.9

-11.7

0.3

0.3

จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

24.8

45.5

33.3

19.1

26.1

26.1

จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)

8.3

35.6

-0.1

-0.1

8.8

8.8

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)

42.4

42.1

46.8

48.7

50.8

50.8

รายได้เกษตรกร (%yoy)

8.4

9.8

35.6

37.1

18.7

18.7

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

 

 

 

 

 

 

จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

13.3

33.5

-7.5

-3.4

-20.6

-20.6

จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-0.3

-3.7

-4.9

-6.2

3.1

3.1

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)

28.5

7.6

7.9

1.8

7.2

7.2

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)

-6.0

11.0

8.7

-18.1

165.0

165.0

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)

-0.8

5.8

-7.6

-11.6

-

-

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)

91.2

93.4

97.3

94.8

96.6

96.6

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)

220.3

1,334.4

177.1

78.9

-

-

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

163.1

1,067.0

99.1

23.5

-

-

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

1,465.7

4,539.5

1,428.5

1,005.0

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)

436.4

3,119.2

630.7

334.7

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

177.0

1,663.8

167.7

39.8

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

1,854.3

6,956.6

2,508.9

1,802.5

-

-

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล

 

 

 

 

 

 

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง (%yoy)

9.8

31.5

8.3

9.7

2.6

2.6

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก (%yoy)

8.3

47.0

-8.7

-6.5

22.1

22.1

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

 

 

 

 

 

 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)

6.3

7.5

6.5

6.5

5.3

5.3

อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน)

1.3

1.1

-

-

-

-

ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม. 33)

0.5

0.5

0.4

0.4

0.5

0.5

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม คำนวณและรวบรวม: สศค.

ตารางที่ 2 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคตะวันตก

เครื่องชี้เศรษฐกิจ

2565

Q3/65

Q4/65

ธ.ค.65

ม.ค.66

YTD

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

 

 

 

 

 

 

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)

43.1

71.3

46.5

52.3

24.2

24.2

จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

14.1

36.6

25.8

11.1

1.9

1.9

จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)

11.8

35.8

11.5

2.2

15.9

15.9

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)

43.0

42.6

46.6

47.9

49.3

49.3

รายได้เกษตรกร (%yoy)

18.7

16.7

24.5

28.0

15.8

15.8

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

 

 

 

 

 

 

จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

0.2

10.9

-12.2

-18.0

-14.1

-14.1

จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-2.4

-3.5

-5.5

-16.1

2.8

2.8

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)

4.4

0.2

1.8

0.4

0.3

0.3

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)

32.3

-76.3

180.3

59.6

71.1

71.1

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)

2.6

13.7

-1.0

-5.1

-

-

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)

91.2

93.4

97.3

94.8

96.6

96.6

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)

206.0

1,505.6

83.6

54.4

-

-

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

203.6

1,492.6

80.9

52.1

-

-

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

3,135.2

15,356.3

2,930.4

1,779.0

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)

185.1

1,728.4

105.3

62.5

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

178.9

1,691.9

96.8

55.1

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

3,260.1

12,806.0

3,169.6

2,101.8

-

-

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล

 

 

 

 

 

 

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง (%yoy)

-2.0

21.5

-24.7

-29.6

-7.6

-7.6

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก (%yoy)

18.4

44.4

0.3

-9.5

2.3

2.3

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

 

 

 

 

 

 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)

6.0

7.0

6.3

6.4

4.9

4.9

อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน)

1.0

0.8

-

-

-

-

ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม. 33)

0.7

0.7

0.6

0.5

0.5

0.5

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม คำนวณและรวบรวม: สศค.

ตารางที่ 3 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคใต้

เครื่องชี้เศรษฐกิจ

2565

Q3/65

Q4/65

ธ.ค.65

ม.ค.66

YTD

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

 

 

 

 

 

 

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)

13.5

16.0

9.2

11.4

6.6

6.6

จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

16.8

36.4

26.4

13.7

16.2

16.2

จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)

20.0

47.1

13.0

3.6

17.0

17.0

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)

40.2

39.7

44.0

45.5

46.9

46.9

รายได้เกษตรกร (%yoy)

7.7

5.2

-13.5

-16.7

-31.2

-31.2

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

 

 

 

 

 

 

จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

9.8

23.0

-14.0

-28.4

-13.4

-13.4

จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-1.6

-0.8

-10.6

-14.5

-22.4

-22.4

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)

6.9

3.9

0.8

0.3

0.5

0.5

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)

-25.3

166.0

-66.3

-80.4

142.7

142.7

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)

-0.1

6.0

-5.9

-10.1

-

-

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)

85.4

85.5

91.6

90.1

88.3

88.3

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)

282.6

2,110.0

289.7

118.7

-

-

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

207.9

2,091.3

192.0

58.7

-

-

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

1,625.7

2,171.5

1,013.0

620.2

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)

465.7

1,188.8

426.8

217.7

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

186.2

1,752.3

164.2

46.9

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

1,060.1

997.7

647.2

375.4

-

-

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล

 

 

 

 

 

 

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง (%yoy)

34.5

40.4

58.9

58.9

42.6

42.6

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก (%yoy)

7.9

29.7

-1.8

-6.3

10.7

10.7

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

 

 

 

 

 

 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)

5.8

6.7

5.5

5.5

4.3

4.3

อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน)

2.2

1.9

-

-

-

-

ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม. 33)

0.8

0.8

0.7

0.5

0.6

0.6

 ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม คำนวณและรวบรวม: สศค.

ตารางที่ 4 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคกลาง

เครื่องชี้เศรษฐกิจ

2565

Q3/65

Q4/65

ธ.ค.65

ม.ค.66

YTD

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

 

 

 

 

 

 

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)

-9.1

-9.5

-21.4

-19.6

-8.2

-8.2

จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

13.4

40.8

15.8

-17.9

-7.0

-7.0

จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)

19.6

61.2

20.5

9.1

20.7

20.7

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)

43.0

42.6

46.6

47.9

49.3

49.3

รายได้เกษตรกร (%yoy)

15.9

23.1

29.2

25.4

14.6

14.6

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

 

 

 

 

 

 

จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-5.9

13.5

-20.2

-33.3

-32.7

-32.7

จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

1.3

11.4

-9.6

-6.2

-16.9

-16.9

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)

9.9

3.7

3.2

1.1

1.1

1.1

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)

-66.2

80.7

83.0

437.2

1,805.7

1,805.7

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)

-1.4

3.8

-5.6

-9.8

-

-

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)

91.2

93.4

97.3

94.8

96.6

96.6

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)

250.5

1,937.1

106.5

50.0

-

-

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

244.9

1,906.1

98.6

42.7

-

-

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

1,948.8

14,425.4

1,794.7

995.1

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)

246.9

2,444.5

135.8

58.7

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

238.4

2,379.2

122.9

47.9

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

2,416.2

24,051.8

2,350.7

1,268.1

-

-

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล

 

 

 

 

 

 

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง (%yoy)

-10.1

6.5

-23.7

0.0

16.7

16.7

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก (%yoy)

27.8

37.8

8.9

13.8

58.3

58.3

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

 

 

 

 

 

 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)

6.0

6.4

5.8

6.2

4.7

4.7

อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน)

1.9

2.3

-

-

-

-

ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม. 33)

0.6

0.7

0.6

0.7

0.7

0.7

 ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม คำนวณและรวบรวม: สศค.

ตารางที่ 5 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคตะวันออก

เครื่องชี้เศรษฐกิจ

2565

Q3/65

Q4/65

ธ.ค.65

ม.ค.66

YTD

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

 

 

 

 

 

 

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)

29.4

38.3

-0.2

-12.6

-0.1

-0.1

จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

19.8

47.3

34.6

20.3

17.5

17.5

จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)

23.2

55.5

20.8

20.8

25.3

25.3

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)

46.8

46.5

50.6

51.9

53.3

53.3

รายได้เกษตรกร (%yoy)

0.7

-12.9

50.4

75.5

47.8

47.8

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

 

 

 

 

 

 

จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

5.5

25.4

-9.9

-14.7

-27.2

-27.2

จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

8.3

32.3

-4.6

-1.5

-4.3

-4.3

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)

34.2

7.8

6.7

2.6

5.7

5.7

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)

-14.1

-25.0

-21.7

-20.4

140.2

140.2

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)

3.2

12.6

-6.0

-4.8

-

-

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)

104.8

103.4

100.2

98.7

97.7

97.7

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)

240.1

1,447.2

77.0

58.1

-

-

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

221.8

1,398.5

55.2

36.0

-

-

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

3,399.0

7,772.1

3,369.7

3,034.9

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)

405.7

1,862.8

221.3

177.6

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

334.4

1,704.4

128.3

87.1

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

5,145.2

13,154.5

6,078.7

5,463.9

-

-

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล

 

 

 

 

 

 

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง (%yoy)

17.1

31.7

8.1

15.0

11.5

11.5

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก (%yoy)

19.9

34.0

17.8

22.7

11.1

11.1

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

 

 

 

 

 

 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)

5.1

5.6

4.8

5.0

3.9

3.9

อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน)

1.0

0.9

-

-

-

-

ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม. 33)

0.5

0.6

0.5

0.4

0.6

0.6

 ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม คำนวณและรวบรวม: สศค.

ตารางที่ 6 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคเหนือ

เครื่องชี้เศรษฐกิจ

2565

Q3/65

Q4/65

ธ.ค.65

ม.ค.66

YTD

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

 

 

 

 

 

 

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)

0.9

1.0

-0.7

-2.6

-0.7

-0.7

จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

8.9

20.7

23.3

28.4

11.8

11.8

จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)

6.3

29.5

5.5

-1.8

9.8

9.8

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)

46.5

46.2

49.7

50.9

52.2

52.2

รายได้เกษตรกร (%yoy)

17.0

29.5

22.9

23.8

23.7

23.7

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

 

 

 

 

 

 

จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

0.8

7.5

-4.5

-9.5

-10.0

-10.0

จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

14.5

25.5

14.3

0.7

-0.2

-0.2

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)

4.8

1.0

1.0

0.1

0.1

0.1

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)

-61.0

19.9

-88.0

-98.3

-95.1

-95.1

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)

-0.4

7.6

-5.5

-9.7

-

-

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)

68.9

72.2

77.7

79.7

82.6

82.6

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)

168.9

782.7

83.7

44.7

-

-

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

156.1

743.8

64.9

28.0

-

-

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

2,391.0

6,490.6

3,144.6

2,358.5

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)

202.8

1,080.9

130.7

77.0

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

174.4

976.5

86.2

38.9

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

3,821.6

12,510.3

6,369.6

4,571.8

-

-

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล

 

 

 

 

 

 

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง (%yoy)

-5.9

1.9

-11.5

-8.6

7.5

7.5

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก (%yoy)

18.5

38.3

9.9

18.5

23.0

23.0

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

 

 

 

 

 

 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)

5.6

6.8

5.5

5.5

4.5

4.5

อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน)

1.5

1.4

-

-

-

-

ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม. 33)

0.7

0.8

0.7

0.5

0.7

0.7

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม คำนวณและรวบรวม: สศค.

ตารางที่ 7 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เครื่องชี้เศรษฐกิจ

2565

Q3/65

Q4/65

ธ.ค.65

ม.ค.66

YTD

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

 

 

 

 

 

 

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)

-1.2

-1.2

3.9

2.6

-1.6

-1.6

จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

3.3

14.3

2.6

-9.5

-3.1

-3.1

จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)

9.1

31.9

0.4

-11.7

-0.1

-0.1

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)

48.0

47.7

51.6

52.8

54.0

54.0

รายได้เกษตรกร (%yoy)

16.3

31.4

21.7

24.5

15.0

15.0

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

 

 

 

 

 

 

จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

-6.5

3.8

-28.7

-35.0

-27.6

-27.6

จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)

3.0

7.5

-4.1

-12.5

-2.1

-2.1

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)

20.4

1.9

2.2

1.5

2.0

2.0

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)

51.9

-35.4

-59.2

-61.9

260.8

260.8

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)

-0.8

4.1

-5.5

-8.7

-

-

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)

84.1

86.2

89.9

93.6

98.1

98.1

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)

151.7

960.7

82.1

29.8

-

-

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

145.8

921.9

75.4

25.4

-

-

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

2,947.6

13,582.9

2,086.4

1,078.7

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)

163.6

1,547.0

121.7

45.6

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

153.8

1,455.4

109.5

38.1

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

3,617.5

19,920.8

2,603.7

1,321.6

-

-

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล

 

 

 

 

 

 

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง (%yoy)

-21.6

-12.8

-15.4

-11.9

-10.3

-10.3

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก (%yoy)

27.5

41.0

18.4

25.3

97.0

97.0

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

 

 

 

 

 

 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)

5.3

6.4

5.6

5.6

4.6

4.6

อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน)

1.1

0.9

-

-

-

-

ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม. 33)

0.9

0.9

0.8

0.7

0.7

0.7

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม คำนวณและรวบรวม: สศค.

ตารางที่ 8 เครื่องชี้เศรษฐกิจรายภาคในเดือนมกราคม 2566 ปรับผลทางฤดูกาล (MoM_SA)

เครื่องชี้เศรษฐกิจ

กทมปริฯ

ตก

ใต้

กลาง

ออก

เหนือ

อีสาน

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

 

 

 

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่_SA (%mom)

3.8

-8.2

-2.5

13.2

1.5

-0.2

-0.5

จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ _SA (%mom)

-9.2

-4.0

3.6

6.6

1.5

3.2

4.8

จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ _SA (%mom)

-0.7

4.2

-3.8

4.7

2.3

-2.4

3.1

รายได้เกษตรกร _SA (%mom)

-6.3

-6.6

-15.0

-5.6

-7.2

-6.1

-6.7

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ _SA (%mom)

-16.7

-3.2

7.9

3.6

-14.3

3.1

12.4

จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ _SA (%mom)

8.4

12.4

-4.0

-13.0

-7.8

-2.8

1.9

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ_SA (พันล้านบาท)

7.1

0.4

0.5

2.6

4.7

0.1

1.9

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ _SA (%mom)

299.5

-1.4

-10.5

-19.7

44.7

-61.7

148.6

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)

-

-

-

-

-

-

-

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

-

-

-

-

-

-

-

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

-

-

-

-

-

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)

-

-

-

-

-

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)

-

-

-

-

-

-

-

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)

-

-

-

-

-

-

-

ข้อมูลนิติบุคคลจดทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง _SA (%mom)

-1.6

31.7

-4.1

13.0

3.2

11.5

-0.3

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก _SA (%mom)

-1.0

-5.1

-0.7

18.3

-8.1

-12.4

19.8

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คำนวณและรวบรวม: สศค.

*_SA หมายถึง ข้อมูลที่ปรับผลทางฤดูกาลแล้ว

Visitors: 5,425,217