กสทช. ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงาน ITU Regional Office for Asia and the Pacific Opening Ceremony of New Premises ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565

20 ตุลาคม 2565 กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงาน ITU Regional Office for Asia and the Pacific Opening Ceremony of New Premises หรือพิธีเปิดสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU โดยมี นางสาวอัจฉรา ปัณยวณิช ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. Ms. Atsuko Okuda ผู้อำนวยการสำนักงานสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เกียรติกล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้น พร้อมด้วยนายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน กสทช. และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ H.E. Mr. Mohamed Jinah เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย รองหัวหน้าคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ที่ปรึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เลขานุการเอกจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย เลขานุการโทจากสถานเอกอัครราชทูตลาวประจําประเทศไทย และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) องค์การสหประชาชาติ (UN) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการต่างประเทศ AIT Huawei Cisco มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันประเทศไทยโดย สำนักงาน กสทช. ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) สำหรับวาระปี ค.ศ. 2023-2026 ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการขยายตัวทางด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงได้จัดหาสถานที่ตั้งสำนักงาน ITU แห่งใหม่ที่มีความเหมาะสมและสามารถรองรับการทำงานของสำนักงานภูมิภาคฯ ของ ITU รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานภูมิภาคฯ ของ ITU จากชั้น 5 อาคารศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มาประจำ ณ ชั้น 4 และชั้น 5 ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักงาน กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

ทั้งนี้ ITU เป็นทบวงการชำนัญพิเศษภายใต้สหประชาชาติ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก จำนวน 193 ประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และมีสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านโทรคมนาคม รวมถึงการบริหารงานของ ITU ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งประสานงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ ITU ควบคุมดูแลและบริหารการเงิน ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประเทศสมาชิกในการบังคับใช้ข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในธรรมนูญ อนุสัญญา และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ ITU

Visitors: 4,937,668