จุติ รมว.พม. ลั่น! ประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิด UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค พร้อมเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นางพัชรี  อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและคณะ เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี (Bilateral Meeting) กับ  Ms. Maimunah Mohd Sharif, Executive Director of the United Nations Human Settlements Programme (UN - Habitat) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ในการประชุม  World Urban Forum ครั้งที่ 11 (WUF 11) ณ เมือง Katowice สาธารณรัฐโปแลนด์

          Ms. Maimunah Mohd Sharif, Executive Director of the United Nations Human Settlements Programme (UN - Habitat) กล่าวขอบคุณผู้แทนจากประเทศไทยที่ให้การสนับสนุน UN - Habitat มาโดยตลอด ซึ่งนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวตอบว่า  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทยยินดีให้การสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค สำหรับด้านที่อยู่อาศัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการที่อยู่อาศัยแบบเช่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ยังขอความร่วมมือ UN - Habitat ให้การสนับสนุนหน่วยงานในการทำงานร่วมกับ NGO (NonGovernmental Organizations) รวมทั้งแสดงเจตจำนงเสนอรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Urban Forumในปี 2030

Visitors: 4,477,964