ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนธันวาคม 2565

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังและนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนธันวาคม 2565 ว่า “เศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนธันวาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาค อีกทั้งยังมีปัจจัยสนับสนุนด้านการบริโภคภาคเอกชนในภาคตะวันตก และภาคใต้” โดยมีรายละเอียดดังนี้

เศรษฐกิจภาคตะวันตกในเดือนธันวาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนการท่องเที่ยว รวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ขยายตัวร้อยละ 52.3 ต่อปี จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 11.1 ต่อปี แต่ชะลอตัวร้อยละ -12.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล เช่นเดียวกับจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 2.2 ต่อปี แต่ชะลอตัวร้อยละ -2.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 47.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 46.8อีกทั้งรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 33.5 ต่อปี เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ชะลอตัว ขณะที่เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมีมูลค่า 427.1 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 59.6 ต่อปี โดยเป็นการลงทุนในศูนย์บริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องยนต์ และศูนย์เคาะพ่นสีรถยนต์ ในจังหวัดเพชรบุรี เป็นสำคัญ สำหรับเครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 94.8 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 99.0 อย่างไรก็ตาม เครื่องชี้ด้านการบริการสะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวร้อยละ 54.4 และ 62.5 ต่อปี ตามลำดับ

Visitors: 5,455,881