สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง สนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิด การพลิกโฉมการปฏิบัติราชการภาครัฐ ด้วยระบบ e-Document

จากกรณีที่พบว่าการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งยังคงมีการใช้ระบบเอกสาร ที่เป็นกระดาษควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจแก่หน่วยงานภาครัฐ ในการใช้ระบบ e-Document ว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ป.ย.ป. ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้หารือร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบ ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมดำริอิสรานุวรรต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหารือ

ในการนี้ สตง. ได้แจ้งว่า สตง. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ใช้ระบบ e-Document อย่างเต็มรูปแบบ โดยปัจจุบันได้ดำเนินการเชื่อมโยงการตรวจสอบผ่านระบบต่าง ๆ โดยสำหรับ งานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ งานตรวจสอบด้านการเงิน งานตรวจสอบรายได้ งานตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน หน่วยงานรับการตรวจสอบสามารถใช้เอกสารในระบบ e-Document ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารในรูปแบบกระดาษเพื่อประกอบการรับตรวจ

ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ทั้งหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานรับการตรวจสอบด้วย เช่นเดียวกับกรมบัญชีกลางซึ่งได้ให้ความมั่นใจใน การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าการปฏิบัติงานด้านเอกสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ e-Document สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อขัดข้องทางกฎหมายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ย.ป. จะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “อีกก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยระบบ e-Document” ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบ e-Document โดยมีปาฐกถาพิเศษของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) การลงนามในบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document การแนะนำและทดลองใช้ระบบ e-Document และจะมีการแถลงข่าวยืนยันการใช้งานระบบ e-Document ในการปฏิบัติราชการร่วมกับ สตง. และกรมบัญชีกลาง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ทุกหน่วยงานภาครัฐต่อไป

Visitors: 5,431,972